Balík služieb

CLASIC

Účtovný program pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré prevádzkujú svoju činnosť viac ako 12 mesiacov od dňa zápisu do obchodného registra.

Teraz môžete ako nový klient získať účtovné, daňové a personálne poradenstvo zadarmo.

Cena balíka CLASIC je 1,00 € / položka


V cene balíka je zahrnuté:

 • Podvojné účtovníctvo
 • Mzdy a personalistika
 • Poradenstvo
 • Mobilná aplikácia pre online fakturáciu
Podvojné účtovníctvo
 • kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním
 • evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do denníka a hlavnej knihy, maximálny počet účtovných položiek je v rozsahu 101-500 za mesiac
 • evidencia majetku
 • skladová evidencia
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, knihy cenín
 • spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v domácej aj zahraničnej mene, saldokonto prijatých a vystavených faktúr
 • výpočet cestovných náhrad, vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest
 • zostavenie účtovnej závierky (súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok)
 • príprava podkladov k schváleniu účtovnej závierky, príp. zverejňovanie účtovnej závierky a splnenie ďalších zákonom stanovených povinností
 • spracovanie podkladov pre všetky typy daňových priznaní a registrácií
 • vedenie evidencie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu, zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osôb
 • príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote
 • príprava dokumentov a dokladov na archiváciu, elektronická archivácia
 • spracovanie štatistických výkazov
 • komunikácia s úradmi
Mzdy a personalistika
 • príprava pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a súvisiacich dokumentov, napríklad vyhlásenia na zdanenie príjmov, oznámenia na uplatnenie odpočítateľnej položky a ďalších
 • registrácia, príp. ukončenie registrácie zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, na daňovom úrade
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach
 • evidencia zamestnancov – vedenie personalistiky, maximálny počet zamestnancov je v rozsahu 2-10 za mesiac
 • výpočet a spracovanie miezd (zamestnancov, dohodárov, odmien konateľov atď.) vrátane podkladov pre tvorbu sociálneho fondu
 • zostavovanie výplatných pások a distribúcia zamestnancom
 • príprava a podávanie výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, prehľadov a hlásenia na daňový úrad vždy včas v zákonom stanovenej lehote
 • príprava a podávanie iných tlačív na príslušné úrady vždy včas v zákonom stanovenej lehote
 • vystavovanie potvrdení za zamestnávateľa, zápočtových listov a pod.
 • vedenie mzdových listov, výplatných listín
 • príprava príkazov na úhradu
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • príprava podkladov pre tvorbu rezervy na nevyčerpané dovolenky
Poradenstvo
 • účtovné, daňové a personálne poradenstvo a konzultácie
 • vypracovanie vnútorných predpisov (interných smerníc) pre oblasť účtovníctva, posúdenie ich správnosti, úplnosti a účelnosti
 • upozornenie na rizikové položky, poskytovanie pravidelných informácií o stave účtovníctva, t. j. o stave pohľadávok a záväzkov
 • informovanie o priebežnom výsledku hospodárenia, základe dane a predbežnej dani z príjmov
 • navrhovanie možností optimalizácie daňovej povinnosti,
 • zostavenie daňových priznaní k miestnym daniam, napríklad k dani z nehnuteľností,
 • zastupovanie klientov pred daňovým úradom pre daňovej kontrole
 • poskytovanie informácií o novelách účtovných a daňových predpisov a ich aplikácii v praxi
 • poradenstvo v oblasti pracovného práva, pri nastavení mzdovej politiky, optimálneho odmeňovania a pod.
 • reporting
Mobilná aplikácia pre online fakturáciu

Ide o šikovného pomocníka pre váš biznis. Faktúru môžete poslať odberateľovi priamo na mail a máte okamžitý prehľad o stave vášho podnikania.


Mimo ceny účtovného programu CLASIC pre klientov využívajúcich tento balík služieb spoločnosť spracuje na základe žiadosti klienta Finančno – ekonomickú analýzu podniku, ktorej cena je uvedená v Cenníku služieb.

V prípade, ak v priebehu obdobia dôjde k prekročeniu  maximálneho počtu účtovných položiek, alebo zamestnancov,  budete automaticky upozornený a preradení do programu PREMIUM. V prípade, ak v priebehu obdobia prestanete spĺňať podmienky poskytnutia balíka služieb, bude fakturácia prebiehať na základe platného cenníka mimo balíka služieb.


Porovnanie balíkov služieb


Ceny balíkov služieb sa môžu líšiť od náročnosti spracovania účtovníctva, od miery elektronizácie účtovníctva a použitých automatických procesov.


Zaujala vás naša ponuka? Kontaktujte nás telefonicky, alebo emailom.