Balík služieb

PREMIUM

Účtovný program pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré zamestnávajú aspoň 10 zamestnancov, alebo spĺňajú ostatné podmienky balíka služieb PREMIUM.

Teraz môžete ako nový klient získať účtovné, daňové a personálne poradenstvo zadarmo.

Cena balíka PREMIUM je 0,95 € / položka

V cene balíka je zahrnuté:

 • Podvojné účtovníctvo
 • Mzdy a personalistika
 • Poradenstvo
 • Finančno-ekonomická analýza podniku
 • Mobilná aplikácia pre online fakturáciu
Podvojné účtovníctvo
 • kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním
 • evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do denníka a hlavnej knihy, počet účtovných položiek je viac ako 500 za mesiac
 • evidencia majetku
 • skladová evidencia
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, knihy cenín
 • spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v domácej aj zahraničnej mene, saldokonto prijatých a vystavených faktúr
 • výpočet cestovných náhrad, vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest
 • zostavenie účtovnej závierky (súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok)
 • príprava podkladov k schváleniu účtovnej závierky, príp. zverejňovanie účtovnej závierky a splnenie ďalších zákonom stanovených povinností
 • spracovanie podkladov pre všetky typy daňových priznaní a registrácií
 • vedenie evidencie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu, zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osôb
 • príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote
 • príprava dokumentov a dokladov na archiváciu, elektronická archivácia
 • spracovanie štatistických výkazov
 • komunikácia s úradmi
Mzdy a personalistika
 • príprava pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a súvisiacich dokumentov, napríklad vyhlásenia na zdanenie príjmov, oznámenia na uplatnenie odpočítateľnej položky a ďalších
 • registrácia, príp. ukončenie registrácie zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, na daňovom úrade
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach
 • evidencia zamestnancov – vedenie personalistiky, maximálny počet zamestnancov je viac ako 10 za mesiac
 • výpočet a spracovanie miezd (zamestnancov, dohodárov, odmien konateľov atď.) vrátane podkladov pre tvorbu sociálneho fondu
 • zostavovanie výplatných pások a distribúcia zamestnancom
 • príprava a podávanie výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, prehľadov a hlásenia na daňový úrad vždy včas v zákonom stanovenej lehote
 • príprava a podávanie iných tlačív na príslušné úrady vždy včas v zákonom stanovenej lehote
 • vystavovanie potvrdení za zamestnávateľa, zápočtových listov a pod.
 • vedenie mzdových listov, výplatných listín
 • príprava príkazov na úhradu
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
Poradenstvo
 • účtovné, daňové a personálne poradenstvo a konzultácie
 • vypracovanie vnútorných predpisov (interných smerníc) pre oblasť účtovníctva, posúdenie ich správnosti, úplnosti a účelnosti
 • upozornenie na rizikové položky, poskytovanie pravidelných informácií o stave účtovníctva, t. j. o stave pohľadávok a záväzkov
 • informovanie o priebežnom výsledku hospodárenia, základe dane a predbežnej dani z príjmov
 • navrhovanie možností optimalizácie daňovej povinnosti,
 • zostavenie daňových priznaní k miestnym daniam, napríklad k dani z nehnuteľností,
 • zastupovanie klientov pred daňovým úradom pre daňovej kontrole
 • poskytovanie informácií o novelách účtovných a daňových predpisov a ich aplikácii v praxi
 • poradenstvo v oblasti pracovného práva, pri nastavení mzdovej politiky, optimálneho odmeňovania a pod.
 • reporting
Finančno-ekonomická analýza podniku
 • analýza finančnej situácie podniku – ex post
 • prognózovanie finančnej situácie podniku – ex ante
 • analýza výsledku hospodárenia
 • analýza cash flow
 • výrobková analýza
 • analýza úrovne transformačného procesu (efektívnosti, účinnosti…)
 • analýza kvantitatívnych výsledkov (sortimentu, rovnomernosti výroby…)
 • analýza postavenia podniku na trhu
Mobilná aplikácia pre online fakturáciu

Ide o šikovného pomocníka pre váš biznis. Faktúru môžete poslať odberateľovi priamo na mail a máte okamžitý prehľad o stave vášho podnikania.


V prípade, ak v priebehu obdobia prestanete spĺňať podmienky poskytnutia balíka služieb, bude fakturácia prebiehať na základe platného cenníka mimo balíka služieb.


Porovnanie balíkov služieb


Ceny balíkov služieb sa môžu líšiť od náročnosti spracovania účtovníctva, od miery elektronizácie účtovníctva a použitých automatických procesov.


Zaujala vás naša ponuka? Kontaktujte nás telefonicky, alebo emailom.