Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Ide predovšetkým o obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.

V slovenskom podnikateľskom prostredí evidujeme za predchádzajúce roky pokles živnostníkov a zvyšovanie počtu obchodných spoločností. Každá obchodná spoločnosť vystupuje ako právnická osoba a je zapísaná v obchodnom registri SR. Všetky obchodné spoločnosti majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo a dodržiavať všetky legislatívne povinnosti. Mnohé obchodné spoločnosti sú často jedno-osobové firmy, ktoré nemajú ekonomické alebo účtovné oddelenie. Preto je rozumnejšie a často aj výhodnejšie zveriť vedenie podvojného účtovníctva do rúk odborníkov.

Najrozšírenejšou formou obchodných spoločností je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). U nás tieto trendy sledujeme, a preto ponúkame vedenie podvojného účtovníctva pre menšie aj väčšie spoločnosti. Nerozlišujeme, či ste vo firme sám alebo je vás viac, nezáleží na tom, či máte nižší kapitál alebo vysoké obraty, naše účtovné služby zohľadňujú len množstvo úkonov, ktoré treba vykonať pre správne a úplné vedenie podvojného účtovníctva vo vašej firme.

Naše skúsenosti hovoria, že najlepšie je spracovávať podvojné účtovníctvo priebežne počas celého roka bez rozdielu. Vždy tak dokážeme predpokladať podľa priebehu výnosov a nákladov daňové povinnosti, a preto vás nemusí čakať na konci roka nepríjemné prekvapenie. Na základe údajov dokážeme vypracovať účtovné prehľady, z ktorých dokážeme spoločne optimalizovať priebeh nákladov a ovplyvniť tak daňovú povinnosť.


Čo obsahuje kompletný outsourcing
podvojného účtovníctva?

Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením podvojného účtovníctva patria tieto činnosti:

Kontrola dokladov

Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.

Zaúčtovanie dokladov

Účtovné doklady správne zaúčtujeme do denníka a hlavnej knihy.

Daňové priznanie k DPH

Dodržíme všetky zákonné lehoty – zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.

Účtovná závierka

Zostavíme účtovnú závierku, teda súvahu, výkaz ziskov a strát aj kvalitné poznámky.

Daňové priznanie právnickej osoby

Vypočítame daň z príjmov – v rámci zákonných možností v optimálnej výške.

Reporting a poradenstvo

Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.


Cenník podvojného účtovníctva

Vypracovanie základných vnútorných predpisov (interných smerníc) 200 €
Účtovná položka (zápis v denníku)  1,00€
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierky 200 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu – štandardný platiteľ 15 €
Daňové priznanie k DPH – neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby) 15 €
Súhrnný výkaz k DPH 10 €